Polkuja työelämään ESR+ hanke

                                                          


Polkuja työelämään, S30603, Euroopan sosiaalirahasto plus (ESR+)
Hankkeen toimintalinja: 4 Työllistävä, osaava ja osallistava Suomi
Hankkeen toiminta-aika: 06/2024 - 05/2026

Polkuja työelämään -hankkeen tavoitteena on kehittää Työpajayhdistys TEKO ry:lle
ohjautuville asiakkaille toimintamalli, jolla vahvistetaan osallistujien työnhakutaitoja,
hyvinvointia, oman osaamisen sanoittamista ja asiakkaiden ammatillista itseluottamusta
rinnalla kulkien. Tavoitteena on nopeuttaa avoimille työmarkkinoille hakeutumista ja siellä
pysymistä tuetun työtoiminnan aikana. Toimintamallilla tuetaan työttömien, kuntouttavassa
työtoiminnassa olevien, työkokeiluun osallistuvien, sekä muiden työllistämispalveluiden
asiakkaiden kiinnittymistä koulutukseen ja työmarkkinoille sekä tämän myötä torjutaan huono-
osaisuutta ja syrjäytymistä, sekä edistetään yhteiskuntaan kiinnittymistä. Työtä tehdään
työhönvalmennuspalveluiden sekä muiden alueen verkostotoimijoiden kanssa tiiviissä
yhteistyössä.

Hankkeen tavoitteena on myös vahvistaa yrityskumppaneiden kanssa yhteistyötä sekä luoda
uusia yritysyhteistyökumppanuuksia, joiden avulla Työpajayhdistys TEKO ry:n asiakkaat voivat
työllistyä nopeammin ja löytää helpommin työpaikkoja avoimilta työmarkkinoilta. Lisäksi
hankkeen tavoitteena on tukea hankkeeseen osallistuvien henkilöiden hyvinvointia ja
osallisuutta ohjaamalla asiakkaita kumppanien hyvinvointia vahvistavien palvelujen piiriin, sekä
vahvistamalla vanhoja ja kehittämällä uusia kumppanuuksia alueen toimijoiden kanssa.

Tällä hankkeella pyritään luomaan uusia yksilöllisen tuen toimintatapoja ja -malleja, joilla
työkokeiluihin ja kuntouttavaan työtoimintaan osallistuvien asiakkaiden hyvinvointia,
työllistymispolkua ja työllistymis- ja työelämätaitoja vahvistetaan tuetun työtoiminnan aikana,
jotta henkilöt olisivat valmiimpia siirtymään työmarkkinoille työkokeilun ja työtoiminnan
päättyessä.

Hankkeen kokonaisrahoitus on 170 094€, josta EU-rahoituksen osuus on 136 074€.
Hankkeen omarahoitus osuus on 20%, joka muodostuu Savonlinnan kaupungin myöntämästä
kuntarahoituksesta 15 000€ ja yksityisestä rahoituksesta 19 020€.